ژوئن 4, 2020

ساختمان آماج درمان

 

اطلاعات عمومی ساختمان آماج درمان 

نام: ساختمان آماج درمان

مکان: پارک فناوری پردیس، تهران

آرشیتکتکورش رفیعی

تاریخ:1388

مساحت: 450 مترمربع

نوع ساختمان: بهداشتی – درمانی

کارفرما: فرشاد آقازاده

عکاس: نرگس ضیاءالملکی

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط