آگوست 8, 2020

فراخوان ارسال کروکی جهت چاپ در سومین شماره از سالنامه کروکی « دستخط »

انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان جهت چاپ کروکی در سالنامه کروکی « دستخط » طی فراخوانی از کلیه علاقه مندان درخواست نموده است آثار خود را با کیفیت مناسب به همراه نام و نام خانوادگی، محل تحصیل و محل کروکی ارسالی را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
Dastkhat@Outlook.com
کارگروه کروکی و اسکیس انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان
مهلت ارسال آثار: تا پایان اسفند ۹۳
سایت مرتبط: www.aui.ac.ir

منبع: memarnews.com

کلمات کلیدی