آگوست 8, 2020

نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال ۱۳۹۳

نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال ۱۳۹۳

موضوع:
معماری پروتوتیپیکال
معماری تجربه‌گرا
معمار مدعو:
رامبد ایلخانی
نشید نبیان
اعضای پنل گفتگو:
کاوه بذرافکن
شهاب کاتوزیان
حمیدرضا ناصرنصیر
آرش نصیری
زمان: پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت۱۵ تا ۱۸
مکان: باغ موزه قصر

منبع: memarnews.com

کلمات کلیدی