اکتبر 22, 2021

حیاط خانه

حیاط خانه با طراحی معماران شیفت، رامبد ایلخانی و نشید نبیان، برنده دوم جایزه پروژه های ویلایی در شانزدهمین دوره از جایزه معمار بوده است:

[در] بیرون تمرینی است برای به چالش کشیدن رابطه عرف درون و بیرون در سازماندهی فضای سکونت موقت ، یا همان ویلای ییلاقی. در شرایط عرف، خانه ییلاقی برای استفاده حداکثری از چشم اندازهای طبیعی، ساختاری مشابه “کوشک در باغ ” را پیدا کرده و شفافیت در جداره های خارجی آن لحاظ می گردد. [در] بیرون، ویلایی خانوادگی در حومه شهر اصفهان، واقع در عرصه ای غیر شهری و افقی است که چشم انداز حائز اهمیتی ندارد. نتیجتا ، نظام فضایی پروژه تغییر ساختاری پیدا کرده و از طریق دو حیاط شبه-مرکزی و به هم پیوسته، در کنار حداکثری شدن شفافیت درونی نسبت  به این حیاط ها، نگاه خود را از بیرون به درون متمرکز می کند. بازخوانی رابطه درون و برون در پرداخت پروژه نیز دیده می شود. شباهت لایه ی پرداختی فضا در ویدهای داخلی و خارجی، به لحاظ ادراکی مرز بین درون و بیرون را از “تمایزی قطعی” به “تفاوتی مبهم” تبدیل می کند. این عدم قطعیت به واسطه عناصر متحرک فضایی چون در های کشویی که حیاط ها را از فضاهای باز محصور و خصوصی، به عرصه هایی نیمه محصور تبدیل می کند نیز تشدید می شود. در عین حال، معرفی فضاهای نیمه محصور باز در قلب پروژه، امکان تفکیک فضایی عملکردهای خصوصی و عمومی مربوط به سکونت غیر دائم را فراهم می کند.

56986361165519565850822016151065810

56986361165520889391432016281089310

56986361165540744316662016471044310

56986361165579298669412016121098610

56986361165537774349002016171074310

56986361165587622850892016361022810

56986361165583577032862016551077010

5698636116551263232647201661032310

56986361165526899286112016281099210

56986361165539072438662016301072410

56986361165541994319142016591094310

56986361165547071758722016501071710

56986361165549115513562016111015510

5698636116553550488629201655104810

56986361165529138352912016511038310

56986361165543447447502016141047410

56986361165544970192762016291070110

56986361165574850222532016281050210

5698636116560853162113201651031610

56986361165604146274842016211046210

56986361165597832570842016181032510

56986361165610849644442016281049610

56986361165612534022312016451034010

5698636116561710103104201631101010

5698636116561434241948201631042410

56986361165619019784582016501019710

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط