سپتامبر 23, 2021

مدول های انسانی مشهورترین معماران جهان

مدول های انسانی مشهورترین معماران جهان

در حالی که روش های متفاوتی برای خلق یک فضای معماری وجود دارد، بسیاری از معماران بر این عقیده اند که تقدم انسان بر ایجاد یک طراحی موفق اولویت دارد. ما معماری را با حواس خود درک می کنیم، ابعاد ان را در مقایسه با بدن خود می سنجیم و البته از معماری انتظار داریم که از بدن ما در برابر نیروهای طبیعت محافظت کند.

به این دلایل، طراحان غالبا برای ایجاد احساسی بهتر از مقیاس و فضا از اشل های انسانی استفاده می کنند. با این حال، این اشل ها و فیگورهای انسانی می توانند عوامل بیشتری را آشکار کنند.

نور ماکیا می گوید: “معماران خود را به شکل فیگورهای انسانی شان طراحی می کنند. پس اگر ما به طراحی های معمارهای متفاوت دقت کنیم، تفاوت میان شکل بدن ها و فعالیت آن ها را متوجه می گردیم. معماران اغلب این فیگورها را همچون ایدئولوژی فکری خود طراحی می کنند و از آن برای درک بهتر شرایط انسانی پروژه استفاده می نمایند.”

فیگورها و اشل های انسانی که مشاهده می کنید توسط مکیا جمع آوری شده اند؛ از مطالعات نسبتا علمی بدن داوینچی تا فیگور لوکوربوزیه، از انسان واسازی شده فرانک گری تا شکل ابتدایی اشل گلن مورکات.

54426359567814626269532016682624

544263595678185822265620164588224

544263595678195183593720165581834

544263595678216901367220161689014

54426359567822703320312016278334

544263595678255823242220165588234

544263595678304803710920164488034

5442635956783223261718201628326

544263595678339284179720161982844

544263595678353792968720163387924

544263595678370376953120165083764

544263595678392769531220161287

5442635956784070009765201627804

544263595678435944335920165589444

54426359567844570800782016587084

544263595678473387695320163383874

544263595678496692382820165686924

544263595678510543945320161085434

544263595678571211914020161182114

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط